Cảm biến đo mức xăng dầu | Cảm biến đo mức nhiên liệu chống cháy nổ